"Week van het Bos" in de Drongengoedhoeve

PrintE-mail
12/10/2014

 

Geachte burgemeesters en schepenen van Knesselare en Maldegem,
Geachte partners van het Leader-project,
Dames en heren,

Sommigen onder u weten dit misschien al, maar ik ben een fervent fietser. Ik was dan ook zeer blij met de uitnodiging van dit evenement waarbij eerst een fietstocht voorzien werd doorheen dit prachtige gebied met z’n vele troeven.

Het Drongengoedbos en het Maldegemveld vormen samen het grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied van Oost-Vlaanderen. We mogen dan ook fier zijn op dit unieke gebied en zetten hier vanuit de Vlaamse overheid ook actief op in via onze gebiedsgerichte werking van het ANB.

Geen betere dag als vandaag om bossen en natuurgebieden te verkennen, want vandaag is het ook de start van de Week van het Bos. Zoals u weet, één van onze grootste campagnes om mensen de natuur te laten beleven. Onder het motto “Onze oud-strijders zijn springlevend” staat de Week van het Bos dit jaar in het teken van de herdenking van De Groote Oorlog. Vanaf vandaag tot en met zondag 19 oktober worden in talrijke Vlaamse natuurdomeinen en bossen kleine en grote oorlogsverhalen verteld vanuit het perspectief van de natuur. Tijdens allerlei wandelingen, belevingstochten en speurtochten leiden boswachters, gidsen, historici en vele vrijwilligers het publiek rond op zoek naar fauna en flora die kunnen getuigen over WOI.

Hier in het Drongengoed kunnen we geen oudstrijders van die eerste Wereldoorlog in beeld brengen. Maar toch ben ik zeer blij en dankbaar dat hier jaarlijks een grote groep enthousiastelingen, zowel professioneel als vrijwillig, mee de organisatie van de Week van het Bos op zich neemt. Dat de focus hier nu ligt op ‘sfeer en smaak’, als afsluiter van het Europese LEADER-project doet me –letterlijk- plezier. 

Ik ben verheugd dat door een opeenvolging van 2 LEADER-projecten het Landschapspark Drongengoed verder vorm krijgt. De gedrevenheid van de partners, zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijke niveau, bewijst dat er een lokaal bestuurlijk draagvlak bestaat voor de uitbouw van dit landschapspark. Dit verwondert me uiteraard niet. Dit ruime gebied heeft een waaier aan troeven die in de regio nog niet genoeg bekend zijn. Ik steun dit initiatief dan ook volop en zal in de toekomst de verdere uitbouw van dit landschapspark ondersteunen zodat we de werking tussen de partners verder kunnen verankeren en verduurzamen.  Dit wil ik graag aantonen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.

Zo werkt het ANB ondertussen samen met de lokale besturen Maldegem en Knesselare en de betrokken actoren volop aan een protocol rond mobiliteit. Ik verneem uit goede bron dat de besprekingen ver gevorderd zijn en ben dan ook verheugd dat we in de komende maanden concrete maatregelen zullen kunnen voorstellen om de mobiliteit rond het Drongengoedgebied beter te sturen. Het protocol zal de beleving en aantrekkelijkheid van het gebied ongetwijfeld naar een hoger niveau brengen. Opnieuw verwijs ik naar hierbij naar het uitbouwen van dit landschapspark. Een landschapspark promoten kan enkel slagen indien er een aantrekkelijke en duidelijke mobiliteitsvisie bestaat voor het gebied.

In 2013 werd het uitgebreide bos- en natuurbeheerplan voor het Drongengoedgebied goedgekeurd. Dit bosbeheerplan bepaalt de visie en maatregelen voor het domeinbos de komende 20 jaar. De sterkte van dit beheerplan is dat het in overleg werd gemaakt met privéboseigenaars, Natuurpunt en de lokale besturen. Het resultaat is een geïntegreerde visie die je terugvindt op het informatiebord dat we straks zullen onthullen. Ondertussen is de realisatie van het beheerplan in volle voorbereiding. De grootschalige natuurontwikkelingswerken in functie van het heideherstel worden momenteel administratief voorbereid. De realisatie is voorzien in 2016.

De doelstellingen in het beheerplan vallen volledig onder de Europese natuurdoelen die kaderen binnen de realisatie van het NATURA2000-netwerk. Niet alleen heide vormt een beschermd habitat. Naast heideontwikkeling wordt parallel gewerkt aan bosuitbreiding in dit gebied. De Europese natuurdoelen stellen voor dit deelgebied een aanzienlijke bosuitbreiding voorop. Hier werken we aan op twee manieren. Via ruimtelijke planning en via bosuitbreiding op terrein.

De bosuitbreiding op terrein gebeurt via vrijwillige aankoop van gronden in het gebied. Momenteel zijn er voor ongeveer 12 ha aankopen in de pipeline in de onmiddellijke omgeving van het Drongengoed. Deze gronden komen allen in aanmerking voor bosuitbreiding. U begrijpt dat ik vanuit mijn bevoegdheid als landbouwminister heel veel belang hecht aan een goede verstandhouding met de betrokken landbouwers. Dit is voor mij dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de verwervingen.

Naast feitelijke bosuitbreiding op het terrein ben ik als kersvers minister voor Omgeving ook bevoegd voor het opmaken van ruimtelijke plannen. Voor het ruime gebied Drongengoed-Maldegemveld wordt momenteel door de mensen van de administratie gewerkt aan een nieuw ruimtelijk plan. Ik kan u melden dat dit ruimtelijk plan binnenkort zal worden voorgesteld aan het actorenoverleg. Dit plan zal voorzien in planologische bosuitbreiding enerzijds en aanduiding van agrarisch gebied anderzijds. Het nieuwe plan is mijn inziens heel belangrijk voor de verdere uitbouw van het landschapspark. Enkel binnen een duidelijke ruimtelijk kader kunnen diverse actoren in wederzijds vertrouwen samenwerken aan de verdere uitbouw van het landschapspark Drongengoed.

U ziet. Er leeft wat in het Drongengoedgebied. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de partners dit landschapspark en grootste bos- en natuurgebied van de provincie Oost-Vlaanderen verder kunnen uitbouwen tot iets bijzonder moois.

Pottenbakkerij Cuesta
Elke partner van het Leaderproject plaatst een 'oor'