Launch Agrolink Vlaanderen

PrintE-mail
08/12/2014

Enkel het gesproken woord telt.

Geachte genodigden,
Beste dames en heren,

De Vlaamse regering is ambitieus wat onderzoek betreft en wil zoals het in het regeerakkoord staat ‘investeren in een excellente kennisbasis’.

Ook in mijn beleidsnota wijd ik een aanzienlijk luik aan onderzoek en innovatie. Hierbij verwijs ik onder andere naar het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, als eigen onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid.

Dat is geen toeval, want traditioneel spelen overheden in de land- en tuinbouwsector mee een voortrekkersrol bij onderzoek en innovatie. Dat is geen Vlaams of Belgisch fenomeen, maar geldt wereldwijd doordat landbouwbedrijven veelal te klein zijn om zelfstandig onderzoeksprojecten op te zetten.

Mede daardoor kent Vlaanderen een breed gamma aan onderzoek. We hebben de universiteiten die het meer fundamenteel basisonderzoek voor hun rekening nemen. ILVO doet het toegepast onderzoek en de praktijkcentra doen de praktijktoets en richten zich tot de landbouwers. Zowel de Vlaamse overheid als de provincies ondersteunen delen van dit onderzoek, maar ook telersverenigingen en onze landbouworganisaties laten zich hierbij niet onbetuigd. Ik wil hen hiervoor danken en hoop dat zij ook in deze moeilijke budgettaire tijden verdere ondersteuning kunnen voorzien.

U merkt het, een heel divers landschap van instellingen die allemaal hun bijdrage leveren. En met succes, want nagenoeg alle praktijk- en onderzoeksinstellingen in de land- en tuinbouw zijn er de voorbije jaren op vooruit gegaan en hebben hun gebouwen en onderzoekinfrastructuur kunnen moderniseren. Dit divers landschap van organisaties en instellingen en de uitgebreide waaier van  onderzoekinfrastructuur is iets om echt trots op te zijn!

Het is ook de sleutel tot succes geweest van een aantal belangrijke ontwikkelingen in onze land- en tuinbouw en agrovoedingswereld in de afgelopen decennia.

U herinnert zich nog de dioxinecrisis eind jaren negentig? Dat Vlaanderen na dat ‘trauma’ zo snel terug het vertrouwen heeft kunnen winnen van de consument in binnen- en buitenland is enkel mogelijk geweest door sluitende controleprogramma’s gebaseerd op een degelijke wetenschappelijke onderbouwing.

Ook mede dank zij het onderzoek aan onze universiteiten, ILVO en de praktijkcentra slagen we er steeds beter in om milieuproblemen onder de knie te krijgen en ontwikkelen we technieken om verbeteringen op het vlak van dierenwelzijn praktijkgericht in te voeren.

Kortom, het onderzoek timmert mee aan de weg van een duurzame intensieve Vlaamse land- en tuinbouw en agrovoedingssector.

Maar ook de meer extensieve korte ketenbenadering en biolandbouw kunnen rekenen op deskundige begeleiding en ondersteuning vanuit de onderzoekswereld.

 

Dames en heren,

Het diverse Vlaamse onderzoekslandschap houdt natuurlijk ook een gevaar van overlapping en efficiëntieverlies in. Het is in ons aller belang en het is tegelijk onze verantwoordelijkheid hierop toe te zien, zeker in deze budgettaire krappe tijden. Vanuit de Vlaamse overheid proberen we hier alvast het voorbeeld te geven. Op de site van ILVO werden een aantal belangrijke investeringen gerealiseerd die door meerdere partners worden gefinancierd en gebruikt.

Vanuit de Vlaamse overheid gaan we sinds enkele jaren het gesprek aan met al de onderzoekspartners in de primaire sector via het Platform Landbouwonderzoek. Het Platform was de ontmoetingsplaats tussen de onderzoekinstellingen en de overheid.

In het verleden werd hier samen nagedacht om gezamenlijke standpunten in te nemen naar de financierende overheden zoals het IWT. Hier werd het Witboek landbouwonderzoek neergeschreven.

Het Platform zal ook in de toekomst zijn rol als brugfunctie tussen de overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen in land- en tuinbouw blijven spelen.

Maar ik ben zeer verheugd dat de partners van Agrolink nog een stap verder willen gaan. Met Agrolink wordt een effectief operationeel orgaan gecreëerd waar het gros van de instellingen en organisaties die in Vlaanderen actief zijn in het onderzoeksdomein voor de primaire sector de handen in elkaar slaan.

En het blijft niet bij intenties en beleidsverklaringen alleen, want Agrolink gaat onmiddellijk operationeel van start. Wat de ambities en doelstellingen zijn van Agrolink hebben jullie daarnet al uitvoerig te horen gekregen. Ik ga er niet verder op in. Maar als minister van landbouw ben ik fier en heb ik grote verwachtingen.

Fier, omdat er niet veel onderzoeksdomeinen zijn waar zoveel onderzoeksinstellingen de handen in elkaar slaan om hun onderzoekscapaciteit gezamenlijk aan te bieden aan de sector, industrie en overheden in binnen- en buitenland.

En het aanbod dat we gezamenlijk kunnen aanbieden mag overigens ook gezien worden. Dat hebt u kunnen merken aan de cijfers die door een aantal van de vorige sprekers werden geprojecteerd.

Grote verwachtingen ook, omdat we met deze bundeling van krachten zonder blozen mee moeten kunnen spelen op het internationale niveau. Dat is belangrijk, zeker nu de Europese middelen voor het landbouwgerelateerd onderzoek aanzienlijk zijn toegenomen. Het moet onze ambitie zijn om een deel van deze middelen naar Vlaanderen te halen.

Dit moet ons dan in staat stellen nog beter dan vandaag antwoorden te zoeken op de uitdagingen waarmee de land- en tuinbouw en agrovoedingssector vandaag worden geconfronteerd.

 

Dames en heren,

Ik wil tot slot iedereen bedanken die heeft meegewerkt om Agrolink tot stand te brengen. De pioniers van het eerste uur, waarbij ik toch de decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent uitdrukkelijk wil vermelden omdat zijn ideeën aan de basis lagen van wat Agrolink aan het worden is. Maar ik bedank ook alle andere instellingen die de moed hebben getoond om de handen in elkaar te slaan met wat soms wel eens hun ‘concullega’s’ wordt genoemd in het competitieve onderzoekslandschap waarbinnen ze moeten opereren.

Ik hoop, maar ik ben er eigenlijk zeker van dat we binnen enkele jaren zullen kunnen zeggen: ‘op 8 december werd er in Leuven door een solide samenwerking een stukje geschiedenis geschreven’. Ik dank u.

Launch Agrolink Vlaanderen